ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแหลมฉบัง

นิศารัตน์ ชยันต์นคร, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมของลูกค้าและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจากลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแหลมฉบัง จำนวน 400 ตัวอย่าง ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองโลจิต ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแหลมฉบังที่ระดับนัยสำคัญ 0.10 ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ พฤติกรรมการชอบเล่นเกมเพื่อชิงรางวัล พฤติกรรมชอบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัตถุมงคลต่างๆ การถือครองสลากในปัจจุบัน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านกระบวนการให้บริการ ทั้งนี้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. มากขึ้น

คำสำคัญ: สลากออมทรัพย์, ผลตอบแทน

 

The purpose of this study was to study the factors affecting customer decision on using the premium saving bond of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Laem Chabang Branch, which consisted of personal factors, customer behavior and marketing mix factors. The data obtained from questionnaires were collected by accidental sampling method from 400 customers who used the services of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Laem Chabang Branch, and were analyzed by Logit model. The study result showed that factors affecting customer decision on using the premium saving bond of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Laem Chabang Branch, at the significance level of 0.10, are age, occupation, income, the behavior of being a gamble, the behavior of being a person who worship sacred things, current status of saving bonds holdings and marketing mix factors in terms of price, place and process. According to this study, the relevant executives can apply the results to plan and formulate strategies to increase competitiveness and to attract more people to use more saving bond deposit services.

Keywords: premium saving bond, ruturn


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2019.49

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus