ประสบการณ์นักศึกษาพยาบาลในการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมในรายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์

ปรียา แก้วพิมล

Abstract


การวิจัยประสบการณ์นักศึกษาพยาบาลในการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมในรายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการพยาบาลมารดาที่มีความต่างทางวัฒนธรรมในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นนักศึกษาที่ผ่านการขึ้นฝึกประสบการณ์บนหอผู้ป่วย ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ ในปีการศึกษา 2560 ที่มีประสบการณ์พยาบาลข้ามวัฒนธรรมและสมัครใจให้ข้อมูล จำนวน 16 คน ระยะเวลาทำวิจัยทั้งสิ้น จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง 30 กันยายน 2561 ตรวจสอบผลการวิจัยโดยผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบซ้ำ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะทางวัฒนธรรมในการดูแลผู้รับบริการ คือ การตระหนักรู้เกี่ยววัฒนธรรม การมีองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม การมีทักษะเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม และการมีความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม ผลการวิจัยได้ข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการพยาบาลผดุงครรภ์และการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารในการดูแลผู้รับบริการผดุงครรภ์สำหรับนักศึกษาพยาบาล และการพัฒนารูปแบบการสอนด้วยสถานการณ์ในประเด็นความอ่อนไหวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะเชิงวัฒนธรรม

คำสำคัญ: นักศึกษาพยาบาล, การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม, ปฏิบัติการผดุงครรภ์

 

The purpose of this research was to study nursing student’s experience of transcultural nursing in midwifery practicum. The study subjects were 16 nursing student volunteers who studied and practiced midwifery at the Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Pattani campus in the 2017 Academic year. The study spaned the period from April to September 2017. The result obtained showed that nursing students had experience in cultural competency, which included cultural awareness, cultural knowledge, cultural skills, cultural encounter, and cultural desire. The result further showed that there was a need to improve the midwifery course curriculum. The development of communicative innovations and the use of case scenario method for teaching sensitive issues relating to cultural care will go a long way to help increase the cultural competency of nursing student in midwifery practicum.

Keywords: student nurse, transcultural nursing, midwifery practicum


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2020.16

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus