คุณลักษณะของงานและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

วิชชุลดา เพียรเสมอ, ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประชากร คือ พนักงานระดับบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการตามหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร คำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้เป็นตัวแทนของประชากรจำนวน 400 คน โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน คือ T-test, F-test และวิเคราะห์สมการถดถอยชนิดหลายตัวแปร

ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 2) คุณภาพชีวิตในการทำงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร =3.846 ค่าคงที่ของสัมประสิทธิ์ถดถอย +0.648 ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ +0.642 สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ +0.736 ธรรมนูญในองค์การ +0.474 ความสมดุลในชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว 3) คุณลักษณะของงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร =4.067 ค่าคงที่ของสัมประสิทธิ์ถดถอย +0.455 ความหลากหลายของงาน +0.643 ความมีอิสระในการทำงาน +0.731 ผลสะท้อนจากงาน

คำสำคัญ: คุณภาพชีวิตในการทำงาน, คุณลักษณะของงาน, ความผูกพันต่อองค์การ

 

The purposes of this research were 1) To study the personal factors affecting the commitment to personnel in the organization of private hospital in Bangkok. 2) To study the quality of work life that affecting the commitment to personnel in the organization of private hospital in Bangkok. 3) To study the characteristics of work affecting the commitment to personnel in the organization of private hospital in Bangkok. The population is executives and employees at the operational level by the various departments of private hospitals in Bangkok. From the calculation of the sample size to be used as a representative of the population of 400 people by using the formula of Taro Yamane at the confidence level of 95 percent. The researchers selected the statistical data analysis. Follows by descriptive statistics in the form of the distribution, frequency, percentage, average, and standard deviation. Linear statistical inference statistics used in the analysis, test and analysis for T-test, F-test is a regression equations several variable types.

The finding of this research found that 1) Different personal factors affect the organizational commitment of private hospital personnel in Bangkok not differently. 2) quality of work life affects the organizational commitment of personnel in private hospitals in Bangkok =3.846 constant of regression coefficient +0.648 fair and sufficient compensation +0.642 safe and healthy environment +0.736 statute in organization +0.474 balance in work and personal life. 3) job characteristics affect organizational commitment of personnel in private hospitals in Bangkok =4.067 constant coefficient of regression +0.455 job diversity +0.643 work independence +0.731 reflections from work.

Keywords: quality of work life, job characteristics, organizational commitment


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2020.9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus