สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ฮานีฟะฮ เจ๊ะอาลี, เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2558 รวม 112 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามส่วนบุคคลและแบบประเมินสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า
1. นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีมีสมรรถนะด้านการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี
2. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ทั้งโดยรวมและรายด้าน

คำสำคัญ: สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม, นักศึกษาพยาบาล

 

The purpose of this study was to describe the transcultural competency of nursing students, Prince of Songkla University, Pattani Campus. The samples were 112 nursing students, Faculty of Nursing Prince of Songkla University Pattani Campus for the 2015 academic year by using purposive sampling. Data were collected by using questionnaire that included demographic data and transcultural nursing competency assessment. Theirs Cronbach’s alpha coefficient were 0.91. Data were analyzed using statistical method comprising frequency, percentage, mean and standard deviation.

This study found that:
1. Nursing students had good level of transcultural nursing competency in every aspect and total dimensions.
2. Third years nursing students had good level of transcultural nursing competency than in the first year and second in every aspect and the total dimensions.

Keywords: transcultural nursing competency, nursing students


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2019.35

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus