พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสังคมปัจจุบัน

มาลี สบายยิ่ง

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน ปัจจัยการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เคยมีเพศสัมพันธ์ จำนวน 15 คน ชาย 5 ราย หญิง 10 ราย จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และเขียนรายงานผลโดยการพรรณนา

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทั้งชายและหญิงบางส่วนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุ 12 ปี จนถึง 17 ปี เคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนมากกว่าหนึ่งคน และการไม่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมเหล่านี้มีความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ได้แก่ 1) อิทธิพลจากสื่อ คือนักเรียนชายและหญิงรู้จักกับคู่นอนทางการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายทางสังคม 2) ทัศนคติทางเพศมีมุมมองว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมดาและยอมรับได้ 3) กลุ่มเพื่อนส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ 4) ครอบครัวการเปิดกว้างเรื่องเพศ แสดงออกถึงการรับรู้และยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในครอบครัวมากขึ้น

คำสำคัญ: พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, สังคมสมัยใหม่

 

The objective of this research was to study sexual risk behaviors, the factors that related to sexual risk behaviors among high school students, grade 11. Data were collected through in-depth interviews with 15 students divided into 5 males and 10 females who had sexual intercourse. The data were content analyzed and presented with description.

The finding indicated that both male and female students still had sexual risk behavior: they had sexual intercourse was 12-17 years, had multiple partners and not used condom. These behavior risk to unwanted pregnancy and risk to sexual transmitted disease. Factors that related to sexual risk behavior were 1) Media influences-male and female contact their partner through social network. 2) Sexual attitudes-their opinions were sexual intercourse was normal and accepted. 3) Peer group –imitation behavior 4) Family –their parents perceived and accepted the sexual intercourse
of adolescence.

Keywords: sexual risk behavior, high school students, modern society


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2019.51

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus