ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียของ Richard E. Mayer และการออกแบบสื่อมัลติมีเดียในภาษาที่สอง กรณีศึกษาหลักการเรียนแบบซ้ำซ้อน (Redundancy Principle) และหลักการเรียนแบบสมัยนิยม (Modality Principle) ในงานวิจัยภาษาที่สอง

ณัฐญา ห่านรัตนสกุล, เตวิช เสวตไอยาราม

Abstract


บทความนี้นำเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียของ Richard E. Mayer และผลการวิจัยในภาษาที่สองที่พิสูจน์หลักการเรียนแบบซ้ำซ้อน (Redundancy principle) และหลักการเรียนแบบสมัยนิยม (Modality principle) โดยเริ่มจากอธิบายสมมติฐาน 3 ข้อที่เป็นรากฐานของทฤษฎี กระบวนการทางปัญญา 3 ประเภทที่เกิดขึ้นภายในสมองของผู้เรียนระหว่างการเรียนรู้ผ่านสื่อ และกฎการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 3 หมวดที่สร้างขึ้นเพื่อจัดการกับกระบวนการทางปัญญาแต่ละประเภท จากนั้นผู้เขียนจะนำเสนอผลการพิสูจน์กฎการออกแบบสื่อเรื่องหลักการเรียนแบบซ้ำซ้อนและหลักการเรียนแบบสมัยนิยมในภาษาที่สอง และสรุปประเด็นที่ยังไม่กระจ่างเกี่ยวกับองค์ประกอบของเสียงบรรยายและข้อความอักษรจากผลการพิสูจน์ของกฎทั้ง 2 ข้อที่ควรพิสูจน์ต่อไปในการวิจัยสื่อมัลติมีเดียในภาษาที่สอง รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำกฎการออกแบบสื่อมัลติมีเดียไปใช้ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในภาษาที่สอง

คำสำคัญ: ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดีย, ริชาร์ด อี. เมเยอร์, หลักการเรียนแบบซ้ำซ้อน, หลักการเรียนแบบสมัยนิยม, สื่อมัลติมีเดียในภาษาที่สอง

 

This article overviews Richard E. Mayer’s cognitive theory of multimedia learning and reviews Redundancy principle and Modality principle in second-language multimedia researches. It describes about three main assumptions which are the basis of the theory, three types of cognitive process which occur during the process of multimedia learning, and three categories of Principles of multimedia design which designed to deal with each type of cognitive process. After that, this article will review the assessment results of Redundancy principle and Modality principle from second-language multimedia researches and concludes the unobvious points about narration and text components for further second-language multimedia research, and the recommendation about how to apply the Principles of multimedia design to second language multimedia design.

Keywords: cognitive theory of multimedia learning, Richard E. Mayer, Redundancy principle, Modality principle, multimedia in second language


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2019.20

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus