การเข้าถึงทางการเงินของผู้ค้าชายแดนไทย

ชำนาญ เงินดี, สิทธิพร อินทุวงศ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทักษะทางการเงินที่มีผลต่อการเข้าถึงทางการเงินของผู้ค้าชายแดนไทย 2) เพื่อศึกษารูปแบบการเข้าถึงทางการเงินของผู้ค้าชายแดนไทย โดยการศึกษานี้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ การเข้าถึงทางการเงิน ทักษะทางการเงิน และการค้าชายแดน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ค้าชายแดนของไทยในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 พื้นที่ จำนวน 659 ราย เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)

ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยทักษะทางการเงินมีความสัมพันธ์ต่อการเข้าถึงทางการเงินของผู้ค้าชายแดนไทย 2) รูปแบบการเข้าถึงทางการเงินประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์และรูปแบบที่ไม่ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์

คำสำคัญ: การเข้าถึงทางการเงิน, ทักษะทางการเงิน, การค้าชายแดน

 

The objectives of this research were 1) to study impacts of financial literacy on financial inclusion of Thai border traders and 2) to study financial inclusion model of Thai border traders. This research is applied from theory based on international trading transaction theory, financial inclusion, financial literacy, and border trade concepts. The samples consisted of 659 customers who have been Thai border traders in the area of the Special Economic Zone (SEZ) in the first phase. The research tool was a questionnaire. The statistics used to analyze the data were Factor Analysis and Multiple Regression model.

The results revealed that 1) financial literacy factors are influenced in financial inclusion of Thai border traders. 2) Financial inclusion model consisted of 2 models such as Formal Bank System Model and Informal Bank System Model.

Keywords: financial inclusion, financial literacy, border trade


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2018.47

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus