โรงเรียนแห่งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็นหัวใจสำคัญ

วรลักษณ์ ชูกำเนิด

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียน โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และนำเสนอตามลำดับดังนี้ ความเป็นมา ความสำคัญ ความหมาย การแบ่งระดับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และองค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในบริบทสถานศึกษามีองค์ประกอบสำคัญ 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่วม ทีมร่วมแรงร่วมใจ ภาวะผู้นำร่วม การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ชุมชนกัลยาณมิตร และโครงสร้างสนับสนุน พร้อมทั้งนำเสนอบทสรุปและข้อเสนอในการประยุกต์กรอบแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในโรงเรียนสู่การปฏิบัติ

The objective of this article was to analyze related literature of professional learning community (PLC) of teachers in schools for their professional development. Related documents on PLC were studied. Content analysis was employed to analyze all collected data. In the article, the finding showed the background of PLC, its significance, definition, levels of professional learning community, and components of professional learning community of teachers in school contexts. Six components of PLC and details include shared vision, collaborative teamwork, shared leadership, professional learning and development, caring community and supportive community. Summary and suggestions of PLC were also provided for practices in schools.  


Full Text:

PDF

References


ประเวศ วะสี และคณะ. (2547). ธรรมชาติของสรรพสิ่ง: การเข้าถึง ความจริงทั้งหมด. กรุงเทพฯ: ร่วมด้วยช่วยกัน.

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุต.โต). (2542). เพื่อชุมชนแห่งการศึกษาและ บรรยากาศทางวิชาการ (คุณธรรมของครูอาจารย์และ ผู้บริหาร). กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม.

วิจารณ์ พานิช. (2554). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: ตถาตาพลับลิเคชั่นจำกัด.

สุรพล ธรรมร่มดี, ทัศนีย์ จันอินทร์, และคงกฤช ไตรยวงค์. (2553). อาศรมศิลป์วิจัย: การวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ แนวจิตตปัญญา. โครงการเอกสารวิชาการการเรียนรู้สู่ การเปลี่ยนแปลง ลำดับที่ 8. นครปฐม: เอมี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด.

Barber, M., Chijioke, C., & Mourshed, M. (2010). How the world’s most improved school systems keep getting better. Retrieved from http://www.pearson.com/michael-barber

Boyd, V. (1992). School context. Bridge or barrier to change?. Austin, TX: Southwest Educational Development Laboratory.

Conzemius & O’Neill. (2005). The Power of SMART goals: Using Goals to Improve Student Learning. Bloomington, IN: Solution Tree Press.

Corcoran, T. B. (1995). Transforming professional development for teachers: A guide for state policymakers. Washington, DC: National Governors Association.

Dale, E. (1969). Audiovisual methods in teaching, third edition. New York: The Dryden Press; Holt, Rinehart and Winston.

DuFour, R., & Eaker, R. (1998). Professional Learning communities at work: Best practices for enhancing student achievement. Bloomington, IN: Solution. Education Service.

DuFour, R., Eakey, R., & Many, T. (2006). Learning by Doing A Handbook for Professional Learning Communities at Work. Bloomington, IN: Solution Tree Press.

Eastwood, K., & Louis, K. (1992). Restructuring that lasts: Managing the performance dip. Journal of School Leadership, 2(2), 213-224.

Fullan, M. (1999). Change Forces: The Sequel. London: Falmer Press.

Hargreaves, A. (2003). Teaching in the knowledge society: Education in the age of insecurity. New York: Teacher College Press.

Hargeaves, A., & Fink, D. (2006). Sustainable Leadership. San Francisco, Jossey Bass.

Hord, S. M. (1997). Professional Learning Communities: Communities of Continuous Inquiry and Improvement [Internet]. Southwest Educational Development Laboratory. Retrieved from http://www.sedl.org/siss/plccredit.html

Kotter, J. P., & Cohen. (2002). The heart of change: Real-life stories of how people change theire organizations. Boston: Harvard Business School Press.

Kruse, S., Louis, S.K., & Bryk, A. (1995). Building professional learning community in schools. Madison, WI: Center for School Organization and Restructuring.

Little, J. W. (1997). Excellence in professional development and professional community. Washington, D.C.: Office of Educational Research and Improvement.

Luis, K. S., & Kruse, S. D. (1995). Professional and community: Perspectives on reforming urban schools. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Ministry of Education (MOE). (2009). Teachers-The Heart of Quality Education. Retrieved from http://www.moe.gov.sg/media/press/2009/09/teachers-the-heart-of-quality.php

Olivier, F. D. (2009). Professional Learning Committees: Characteristics, Principals, and Teachers. Paper Presented at the Annual Meeting of the Louisiana Education Research Association Lafayette, University of Louisiana at Lafayette.

Schmoker, M. (2004). Learning communities at the crossroads: Toward the best Schools we’ve ever had. Phi Delta Kappan, 86(1), 84-88.

Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. Doubleday, New York, NY: MCB UP Ltd.

Senge, P. M., N. Cambron-McCabe, T. Lucas, A. Kleiner, J. Dutton, & B. Smith. (2000). Schools that Learn: A Fifth Discipline Fieldbook for Educators, Parents, and Everyone Who Cares about Education. New York: Doubleday.

Sergiovanni, T. (1994). Building community in schools. San Francisco, CA: Jossey Bass.

Stoll, L., & Louis, K.S. (2007). Professional learning community. New York, NY: Open university Press.

Wood, J. C. & Wood, J. M. (2002). Henri Fayol: Critical Evaluations in Business and Management. New York, NY: Routledge.

Thompson, S. C., Gregg, L., & Niska, J. M. (2004). Professional learning communities, leadership, andstudent learning. Research in Middle Level Education Online, 28(1). Retrieved from http://www.nmsa.org/Publications/RMLEOnline/tabid/101/Default.aspx
DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2014.11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus