Author Details

จงเสริมตระกูล, สุกานดา, Thailand

  • Vol 25, No 3 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University - บทความวิจัย
    การพัฒนาระบบการเรียนแบบกลุ่มสืบสอบบนแหล่งทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิดเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศดิจิทัลและการรับรู้ทางจริยธรรมทางสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
    Abstract  PDF