Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ชัยกิจอุราใจ, ประพันธ์, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Praphan Chaikiturachai Graduate College of Management, Sripatum University
ชัยกิจอุราใจ, ประพันธ์, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Praphan Chaikiturajai Human Resource Management, Graduate College of Management, Sripathum university
ชัยกิจอุราใจ, ประพันธ์, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Praphan Chaikidurajai Graduate College of Management, Sripatum University
ชัยกิจอุราใจ, ประพันธ์, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Praphan Chaikiturachai Graduate College of Management, Sripatum University (Thailand)
ชัยกิจอุราใจ, ประพันธ์, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Praphan Chaikidurajai Graduate College of Management, Sripatum University
ชัยกิจอุราใจ, ประพันธ์, รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Praphan Chaikidurajai Associate Professor Dr., Human Resource Management, Graduate College of Management, Sripatum university (Thailand)
ชัยกิจอุราใจ, ประพันธ์, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Praphan Chaikidurajai Human Resource Management, Graduate College of Management, Sripathum university
ชัยกิจอุราใจ, ประพันธ์, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Praphan Chaikidurajai Human Resource Management, Graduate College of Management, Sripatum University
ชัยกิจอุราใจ, ประพันธ์, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัยด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชัยช่วย, วิศปัตย์, Witsapat Chaichuay สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Information Studies, Faculty of Humanities and Social Science, Khon Kaen University
ชัยทัพ, ชนะพล (Thailand)
ชัยเจริญ, สุมาลี (Thailand)
ชัยเจริญ, สุมาลี, ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชัยเจริญ, สุมาลี, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Dr. Sumalee Chaijaroen Associate Professor, Department of Educational Technology, Faculty of Education, Khon Kaen University,40002, Thailand (Thailand)
ชัยเจริญ, สุมาลี, รองศาสตรจารย์ ดร., สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
ชัยเจริญ, สุมาลี, รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชัยเจริญ, สุมาลี, รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Sumalee Chaijaroen Associate Professor of Educational Technology, Faculty of Education, Khon Kaen University
ชัยเจริญ, สุมาลี, ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Sumalee Chaijaroen Department of Educational Technology, Faculty of Education, Khon Kaen University
ชัยเจริญ, สุมาลี, รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Sumalee Chaijaroen Associate Professor, Department of Educational Technology, Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand (Thailand)
ชัยเจริญ, สุมาลี, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Sumalee Chaijaroen Department of Educational Technology Program, Faculty of Education, Khon Kaen University
ชัยเจริญ, สุมาลี, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Sumalee Chaijaroen Department of Educational Technology, Faculty of Education, Khon Kaen University
ชัยเจริญ, สุมาลี, รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Sumalee Chaijaroen Assoc. Prof Dr., Department of Educational Technology, Faculty of Education, Khon Kaen University
ชัยเจริญ, สุมาลี, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Sumalee Chaijaroen Department of Educational Technology, Faculty of Education, Khon Kaen University (Thailand)
ชัยเจริญ, สุมาลี, รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Sumalee Chaijaroen Department of Educational Technology, Faculty of Education, Khon Kaen University
ชัยแก้ว, รุจิรัชช์ญานันท์ (Thailand)

176 - 200 of 1003 Items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>