Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

มากมี, ภัทราวดี,
มามุ่งปณิธาน, ชยกร (Thailand)
มาศวิวัฒน์, เขมณัฏฐ์, บุคลากรชำนาญการ งานการเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Khemmanat Matwiwat (Thailand)
มาคีรี, คคนางค์, ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Kakanang Makeeree Department of Public Administration, F (Thailand)
มาเจริญ, บวรรัฐ, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Borwor (Thailand)
มิลินทางกูร, สุวลี (Thailand)
มิ่งขวัญ, ปัฐพล, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (Thailand)
มิ่งเจริญพร, สุนันทา (Thailand)
มุสิกพันธ์, วิมลทิพย์, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล Wimontip Musikaphan National Institute for child and family Development, Ma
มุสิกพันธ์, วิมลทิพย์, สาขาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล Wimontip Musikaphan2 (Thailand)
มีเดช, ศิริรัตน์ (Thailand)
มีเนียม, มนตรี, สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)
มีเนียม, มนตรี (Thailand)
มณีรัตน์, อุษณีย์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Thailand)
มณีน้อย, วิภาดา, (Thailand)
มณีเนตร, กนกรัตน์, (Thailand)
มณฑาทิพย์, วิมลศรี (Thailand)
มนตรีวงษ์, ทศพร, (Thailand)
ม่วงช่วง, วริศรา, พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี Warissara Moungchoung Registered Nurse, Professional Level
ม่วงพะเนาว์, นิตยา, นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครร (Thailand)

ยวงสร้อย, พิชญาภา, อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Phichapha Yuangsoi
ยศวริศสกุล, ยุพดี, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Yuppadee Yoswarissakul Assistant Professor (Thailand)
ยอดธรรม, นพวรรณ, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Thailand)
ยิ่งอุปการ, ชนกนาฏ, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Chanoknard Yingaupakarn Educational (Thailand)
ยืนยง, ศุภกร, นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Suphakorn Yuenyong Departmen (Thailand)

176 - 200 of 998 Items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>