Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

มุสิกพันธ์, วิมลทิพย์, สาขาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล Wimontip Musikaphan2 (Thailand)
มีเดช, ศิริรัตน์ (Thailand)
มีเนียม, มนตรี (Thailand)
มีเนียม, มนตรี, สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)
มณีรัตน์, อุษณีย์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Thailand)
มณีน้อย, วิภาดา, (Thailand)
มณีเนตร, กนกรัตน์, (Thailand)
มณฑาทิพย์, วิมลศรี (Thailand)
มนตรีวงษ์, ทศพร, (Thailand)
ม่วงช่วง, วริศรา, พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี Warissara Moungchoung Registered Nurse, Professional Level
ม่วงพะเนาว์, นิตยา, นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครร (Thailand)

ยวงสร้อย, พิชญาภา, อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Phichapha Yuangsoi
ยศวริศสกุล, ยุพดี, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Yuppadee Yoswarissakul Assistant Professor (Thailand)
ยอดธรรม, นพวรรณ, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Thailand)
ยิ่งอุปการ, ชนกนาฏ, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Chanoknard Yingaupakarn Educational (Thailand)
ยืนยง, ศุภกร, นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Suphakorn Yuenyong Departmen (Thailand)
ยุบลพันธ์, ภัทรพร, ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Thailand)
ยุบลพันธ์, ภัทรพร, ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ยีมะแซ, อิสมาแอ (Thailand)
ยงย่วน, บัญญัติ, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล Banyat Yongyuan National Institute for Child and Family Development, Mahido
ย่อมเต็ม, พระมหาปราชญ์ชยุตม์

รอบคอบ, ณรงค์ศักดิ์, ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Narongsak Rorbkorb Department (Thailand)
รอดการทุกข์, ณัชฎาวรรณ, (การจัดการระบบสุขภาพ) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่ (Thailand)
รอดรักษา, ธฤษณุ (Thailand)
รอดเอี่ยม, อุบลวัลย์

176 - 200 of 954 Items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>