Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ก้อนแพง, ศุภิศา, นักศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิ

ฐาปนธรรมชัย, วราวรรณ (Thailand)
ฐานวิเศษ, นันทนา, นักษึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nantana Thanwiset C (Thailand)

ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้, คณะบรรณารักษ์ (Thailand)

ภวัครพันธ์ุ, นิติ (Thailand)
ภักดี, เสาวคนธ์, กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา Sowvakon Pakdee Public Health Technical Officer; Regional Health Promotion
ภักดีบุตร, ดร.จิรวรรณ (Thailand)
ภาคพรต, ณัฐกานต์ (Thailand)
ภู่มาลี, ดนุ, นิสิตปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Danu Phumalee Doctor of Philos (Thailand)
ภู่สุวรรณ, วิเชียร (Thailand)
ภู่สุวรรณ, อารี (Thailand)
ภู่สุวรรณ์, วิเชียร (Thailand)
ภู่จินดา, วิสาขา, รองศาสตราจารย์ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Wisakha Phoochinda School of Environme
ภู่งามดี, สกนธ์ (Thailand)
ภู่นาค, วรรณวิมล (Thailand)

มังคละ, เยาวพา
มากบุญ, พรพรรณ
มากมี, ภัทราวดี,
มามุ่งปณิธาน, ชยกร (Thailand)
มาศวิวัฒน์, เขมณัฏฐ์, บุคลากรชำนาญการ งานการเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Khemmanat Matwiwat (Thailand)
มาคีรี, คคนางค์, ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Kakanang Makeeree Department of Public Administration, F (Thailand)
มิลินทางกูร, สุวลี (Thailand)
มิ่งขวัญ, ปัฐพล, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (Thailand)
มิ่งเจริญพร, สุนันทา (Thailand)
มุสิกพันธ์, วิมลทิพย์, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล Wimontip Musikaphan National Institute for child and family Development, Ma

151 - 175 of 954 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>