Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ม่วงพะเนาว์, นิตยา, นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครร (Thailand)

ยวงสร้อย, พิชญาภา, อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Phichapha Yuangsoi
ยศวริศสกุล, ยุพดี, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Yuppadee Yoswarissakul Assistant Professor (Thailand)
ยอดธรรม, นพวรรณ, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Thailand)
ยิ่งอุปการ, ชนกนาฏ, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Chanoknard Yingaupakarn Educational (Thailand)
ยุบลพันธ์, ภัทรพร, ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ยุบลพันธ์, ภัทรพร, ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Thailand)
ยีมะแซ, อิสมาแอ (Thailand)
ย่อมเต็ม, พระมหาปราชญ์ชยุตม์

รอบคอบ, ณรงค์ศักดิ์, ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Narongsak Rorbkorb Department (Thailand)
รอดการทุกข์, ณัชฎาวรรณ, (การจัดการระบบสุขภาพ) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่ (Thailand)
รอดรักษา, ธฤษณุ (Thailand)
รอดเอี่ยม, อุบลวัลย์
ระดาบุตร, เมทณี (Thailand)
ระเบียบ, ทวีชัย (Thailand)
รักษ์ภาณุสิทธิ์, ฐปรัตน์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Thaparat Rakpanusit Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Pattani Campus (Thailand)
รักจิตร, คณิศร (Thailand)
รักงาม, ชัยพจน์, (Thailand)
รักงาม, ชัยพจน์, อาจารย์ ดร. ประจำภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Chaipot Rakngam Dr., Department of Educat
รักงาม, ชัยพจน์ (Thailand)
รักงาม, ชัยพจน์, อาจารย์ ดร. ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รักงาม, ชัยพจน์, ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รังคสิริ, ทิพภากร (Thailand)
รัตรสาร, ละอองดาว (Thailand)
รัตติโชติ, จุไรรัตน์ (Thailand)

151 - 175 of 822 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>