Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

จิตสุภา, จิระ (Thailand)
จินตนะ, อรวรรณ, แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Orawan Jintana Antenatal Clinic, Hat Yai Regional Hospital, Songkhla Province (Thailand)
จินตวงศ์, ภานดา
จินตวงศ์, ภานดา (Thailand)
จินาแว, แวหะมะ (Thailand)
จิรสัจจานุกูล, กนกรัตน์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Kanokrat Jirasatjanukul Faculty of Science and Technology, Phetchaburi Rajabhat Universtiy (Thailand)
จิระเกียรติกุล, โสภิณ, อาจารย์ ดร. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Sopin Jirakiattikul Lecturer, Ph.D., Faculty of Economics, Prince of Songkla University (Thailand)
จิระโร, พงศ์เทพ, ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Pongthep Jiraro Department of Research and Applied Psychology, Faculty of Education, Burapha University
จิรายุนนท์, สงกรานต์, Bangkok University (Thailand)
จิโรจน์กุล, สุดใจ, สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง Sudjai Jirojkul Department of Social and Applied Sciences, Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus (Thailand)
จีนธาดา, ภิรมย์, นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Pirom Chinthada Doctoral Student of Educational Administration, Faculty of Education Prince of Songkla University, Pattani Campus (Thailand)
จีนธาดา, ภิรมย์, Prince of Songkla University (Thailand)
จีนเมือง, นฤมล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Narumol Jeenmuang Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Pattani Campus
จีรังสุวรรณ, ณมน (Thailand)
จุลเอียด, สุดาพันธ์ (Thailand)

ฉายอรุณ, ภัครดา, อาจารย์ ดร. โครงการจัดตั้งภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน Pakrada Chaiarun Lecturer, Ph.D., The Establishment Project of Department of Social Sciences, Faculty of Liberal Arts and Science, Kaset
ฉายอรุณ, ภัครดา, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน Pakrada Chaiarun Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus
ฉายะพงศ์, จันทกานติ์
ฉินวิรุฬห์ศิริทรัพย์, กัลลิกา (Thailand)

ชนะการณ์, ปวิชญา, คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Pawichya Chanakarn Department of Communication Arts, Faculty of Communication Sciences, Prince of Songkla University, Pattani Campus
ชยันต์นคร, นิศารัตน์, สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Nisarat Chayannakorn Business Economics, Department of Applied, Faculty of Economics at Sriracha, Kasetsart University (Thailand)
ชวนชม, วรรณนิภา (Thailand)
ชวนบุญ, ประเสริฐ (Thailand)
ชวนาทนุสรณ์, พรรณิกา, สำนักการศึกษาทั่วไป สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Pannika Chavanatnusorn Office of General Education, Panyapiwat Institute of Management
ชัดแช้ม, เสรี, ศูนย์ความเป็นเลิสด้านวิยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย Seree Chadcham Center of Excellence in Cognitive Science, College of Research Methodology and Cognitive Science, Burapha University, Thailand

151 - 175 of 1003 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>