Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

(Thailand)
พิลึก, สายหยุด (Thailand)
พิศสุวรรณ, วุฒิศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Asst. Prof. Dr. Wuttisak Pisuwan Faculty of Education, Fatoni University
พิธพรชัยกุล, วรรธนะ, ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 Wattana (Thailand)
พิทักษ์วงศ์, ฐะปะนีย์ (Thailand)
พิทักษ์ศานต์, ศศิภา (Thailand)
พิเศษ, แพรวพรรณ์ (Thailand)
พุทธิเนตร, สวงค์ (Thailand)
พุทธิเนตร, อังกูร (Thailand)
พุฒิรุ่งโรจน์, อารีรัตน์, นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Thailand)
พู่สกุลสถาพร, ภาคภูมิ (Thailand)
พงษ์บริบูรณ์, ยาใจ (Thailand)
พงษ์พันธ์, พระวิจักร์, นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย (Thailand)
พนาวิวัฒน์, วีรชาติ (Thailand)
พ่วงรอด, กฤษดี, นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Kritsadee P

กระมุท, ปราโมทย์ (Thailand)
กระโหมวงศ์, มัณฑนา, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Thailand)
กรุงแก้ว, วิกรม, นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Wikrom Krungkweo Student, Depar (Thailand)
กลันทปุระ, อรนันท์,
กลิ่นสีงาม, เบญจพร, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Benjaporn Klinsringam Graduate College of Management, Sripatum University (Thailand)
กลีบบัว, สุธาทิพย์, สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล Suthatip (Thailand)
กล่ำเพ็ชร, อัญชลี (Thailand)
กล่ำเทศ, จินตนา, Jintana Klamtet ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Faculty of Science, Naresuan University
กัลยา, ศตพล, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Satapol Kunlaya Department of Educational Technology
กัลปาลี, วศโอม (Thailand)

101 - 125 of 916 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>