Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

กลันทปุระ, อรนันท์,
กลิ่นสีงาม, เบญจพร, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Benjaporn Klinsringam Graduate College of Management, Sripatum University (Thailand)
กล่ำเพ็ชร, อัญชลี (Thailand)
กล่ำเทศ, จินตนา, Jintana Klamtet ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Faculty of Science, Naresuan University
กัลปาลี, วศโอม (Thailand)
กัณพิพัฒน์, รัฐกานต์ (Thailand)
(Thailand)
กาโร, ดนัยศักดิ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Danaisak Karo Computer Education, Faculty of Education, Phuket Rajabhat
กิมาคม, จุฑารัตน์, บรรณารักษ์ ระดับ 6 หอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ (Thailand)
กิจระการ, เผชิญ (Thailand)
กิจสุขจิต, ปวริศร์, Mahidol University (Thailand)
กิจเกื้อกูล, สิรินภา,
กิตติถาวร, อณัณญา, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศา (Thailand)
กุลาชัย, ไวพจน์, Faculty of Political Science and Law Burapha University (Thailand)
กุลฑล, นิพล (Thailand)
กูใหญ่, กุสุมา, คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Kusuma Kooyai Department of Communication Arts, Faculty of Communication Scie
กูโน, วิยะดา, Mahidol University (Thailand)
กีรติจำเริญ, วาสนา, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Wasana Keeratichamroen Major of Curriculum and Instruction, Facul (Thailand)
กีรติจำเริญ, วาสนา, สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Wasana Keeatichamroen Curriculum and Instruction, Faculty of Educati
ก้องกุล, กรวิกา (Thailand)
ก้อนแพง, ศุภิศา, นักศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิ

ฐาปนธรรมชัย, วราวรรณ (Thailand)
ฐานวิเศษ, นันทนา, นักษึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nantana Thanwiset C (Thailand)

ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้, คณะบรรณารักษ์ (Thailand)

ภวัครพันธ์ุ, นิติ (Thailand)

101 - 125 of 822 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>