Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

คำแก้ว, พรวุฒิ, สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Pornwut khamkaew Department of Educational Technology, Faculty of Education, Khon Kaen University (Thailand)
คุ้มไพศาล, สุกุลพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจำสาชาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Sukulpat Khumpaisal Lecturer, Innovative Real Estate Program, Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University (Thailand)
คูหา, อริยา (Thailand)
คูหา, อริยา (Sudan)
คู่พันธวี, เนตรนภา
ค้าผล, กรกนก, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล Kornkanok Khaphon Master of Arts (Public Administration) Mahidol University (Thailand)

ฆี, พระสุภัณฑ์ (Thailand)

งัดกระโทก, สังวรณ์, ผศ.ดร. แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sungworn Ngudgratoke Assistant Professor, School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University
งามภักดิ์, อธิญา, นิสิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาวิชาการจัดการความขัดแย้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Thailand)

จงรักษ์, ดวงมณี, ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จงรักษ์, ดวงมณี, ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Doungmani Chongrukasa Department of Psychology and Guidance, Faculty of Education, Prince of Songkla University (Thailand)
จงเจริญ, วิมลรัตน์, สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Wimonrat Chongchareon Department of Nursing Administration, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University (Thailand)
จงเจริญ, วิมลรัตน์, Wimonrat chongchareon รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Faculty of Nursing, Prince of Songkla University (Thailand)
จงเสริมตระกูล, สุกานดา (Thailand)
จรดล, สุวภา (Thailand)
จริยวัตกุล, จันทิมา (Thailand)
จรียานุวัฒน์, สุทิศา (Thailand)
จักรภพโยธิน, ชนินทร์ (Thailand)
จันตรา, พรพิมล, นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Pornpimon Chantra Master's degree students Technology and Communications, Faculty of Education, Naresuan University (Thailand)
จันทรพัฒน์, ทรงพร, สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Songporn Chuntharapat Maternal-Newborn and Midwifery Nursing Department, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University (Thailand)
จันทรพัฒน์, ทรงพร, ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวช และผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Songporn Chuntharapat Maternal-Newborn and Midwifery Nursing Department, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University (Thailand)
จันทรมณี, อังสุมาลิณ, สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Angsumalin Chantaramanee Department of Health System Management, Prince of Songkla University, Thailand
จันทรสุขโข, ดาบตำรวจปัญญา (Thailand)
จันทรา, สุธรรมา (Thailand)
จันทราเกตุรวิ, จิตรา (Thailand)

101 - 125 of 1003 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>