Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

พฤษการ, จักกริช, อาจารย์ สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขล (Thailand)
พฤทธิวงศ์, พรศิลป์ (Thailand)
พลายแสง, ศุภลักษณ์, อาจารย์, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Suppalak Plysang Lec
พลินสุต, รัชดา (Thailand)
พวงจันทร์, สุมาวดี, นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)
พัทโร, อมรพรรณ (Thailand)
พัฒนรังสรรค์, พัฒน์,
พัดเพ็ง, สุทธิลักษณ์ (Thailand)
พันธุ์ชนะ, สุภา, แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Supa Panchana Antenatal Clinic, Hat Yai Regional Hospital, Songkhla Province (Thailand)
พันธนียะ, สุชานุช (Thailand)
พันธ์เทศ, กาญจนาพร, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Kanchanaporn Phanthet Graduate College of Management, Sripatum University
พิมลวิชยากิจ, ปณิธาน, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา (Thailand)
พิมลเสถียร, สมนึก (Thailand)
พิริยะสุรวงศ์, พัลลภ (Thailand)
พิริยะสุรวงศ์, ศวิษฐ์, Svit Piriyasurawong นักศึกษาปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม (Thailand)
พิริยะสุรวงศ์, ศิริวรรณ (Thailand)
(Thailand)
พิลึก, สายหยุด (Thailand)
พิศสุวรรณ, วุฒิศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Asst. Prof. Dr. Wuttisak Pisuwan Faculty of Education, Fatoni University
พิธพรชัยกุล, วรรธนะ, ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 Wattana (Thailand)
พิทักษ์วงศ์, ฐะปะนีย์ (Thailand)
พิทักษ์ศานต์, ศศิภา (Thailand)
พิเศษ, แพรวพรรณ์ (Thailand)
พุทธิเนตร, สวงค์ (Thailand)
พุทธิเนตร, อังกูร (Thailand)

101 - 125 of 998 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>