Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

พัฒนรังสรรค์, พัฒน์,
พัดเพ็ง, สุทธิลักษณ์ (Thailand)
พันธุ์ชนะ, สุภา, แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Supa Panchana Antenatal Clinic, Hat Yai Regional Hospital, Songkhla Province (Thailand)
พันธนียะ, สุชานุช (Thailand)
พันธ์เทศ, กาญจนาพร, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Kanchanaporn Phanthet Graduate College of Management, Sripatum University
พิมลวิชยากิจ, ปณิธาน, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา (Thailand)
พิมลเสถียร, สมนึก (Thailand)
พิริยะสุรวงศ์, พัลลภ (Thailand)
พิริยะสุรวงศ์, ศวิษฐ์, Svit Piriyasurawong นักศึกษาปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม (Thailand)
พิริยะสุรวงศ์, ศิริวรรณ (Thailand)
(Thailand)
พิลึก, สายหยุด (Thailand)
พิศสุวรรณ, วุฒิศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Asst. Prof. Dr. Wuttisak Pisuwan Faculty of Education, Fatoni University
พิธพรชัยกุล, วรรธนะ, ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 Wattana (Thailand)
พิทักษ์วงศ์, ฐะปะนีย์ (Thailand)
พิทักษ์ศานต์, ศศิภา (Thailand)
พิเศษ, แพรวพรรณ์ (Thailand)
พุทธิเนตร, สวงค์ (Thailand)
พุทธิเนตร, อังกูร (Thailand)
พุฒิรุ่งโรจน์, อารีรัตน์, นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Thailand)
พู่สกุลสถาพร, ภาคภูมิ (Thailand)
พงษ์บริบูรณ์, ยาใจ (Thailand)
พงษ์พันธ์, พระวิจักร์, นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย (Thailand)
พนาวิวัฒน์, วีรชาติ (Thailand)
พ่วงรอด, กฤษดี, นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Kritsadee P

101 - 125 of 954 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>