Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ชูลีวรรณ, อุดม
ชูสอน, ประยุทธ, อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Prayuth Chusorn Department of Educational
ชูสุวรรณ, เรชา, ดร., ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Dr.Recha
ชูสุวรรณ, เรชา, ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Lecturer, Departm
ชูสุวรรณ, เรชา, ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Recha Choosuwan
ชูสุวรรณ, เรชา, อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชูสุวรรณ, เรชา, อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
ชูนวล, โสเพ็ญ, รองศาสตรจารย์ ดร. ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขล
ชูแสวง, นวลศิริ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Pol.Capt.Nualsiri Chusawaeng Department of social sciences Faculty of Humanities and Social Sciences Prince of Songkla University, P
ชูเอน, สุชาวลี (Thailand)
ชนะการณ์, ปวิชญา, คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Pawichya Chanakarn Department of Communication Arts, Faculty of Communication
ช่วยชูวงศ์, ศุลีพร (Thailand)
ช่วยแก้ว, ธนาภา, สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Tha (Thailand)
ช้างขวัญยืน, อพัชชา, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Apatcha Changkwanyeun Department of Educational Techn (Thailand)

ฟ้ารุ่งสาง, บรรจง, ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Bunchong Pharungsang Department of Educational Administration,
ฟ้ารุ่งสาง, บรรจง (Thailand)

พ.ทองธรรมชาติ, ลาภลักษณ์ (Thailand)
พรหมพยัคฆ์, ศุภธิดา, สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม (Thailand)
พรหมมาก, สุธีญา (Thailand)
พรหมวิเศษ, กันยารัตน์ (Thailand)
พรหมวงศ์, ชัยยงค์, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Chaiyong Brahmawong Vice President of Bangkok University Thonburi
พรหมประเสริฐ, ปิยะนุช, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Piyanut Promprasert Graduate College of Management, Sripatum University (Thailand)
พรหมแก้ว, สุดารัตน์, โรงเรียนเดชะปัตตานยานุกูล ปัตตานี Sudarat Phromkaew Dechapattanayanukul School, Pattani
พฤกษากุลนันท์, วรัท (Thailand)
พฤกษ์ทวีศักดิ์, สุรี, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Suree

76 - 100 of 998 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>