Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

พฤกษากุลนันท์, วรัท (Thailand)
พฤกษ์ทวีศักดิ์, สุรี, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Suree
พฤษการ, จักกริช, อาจารย์ สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขล (Thailand)
พฤทธิวงศ์, พรศิลป์ (Thailand)
พลินสุต, รัชดา (Thailand)
พวงจันทร์, สุมาวดี, นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)
พัทโร, อมรพรรณ (Thailand)
พัดเพ็ง, สุทธิลักษณ์ (Thailand)
พันธุ์ชนะ, สุภา, แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Supa Panchana Antenatal Clinic, Hat Yai Regional Hospital, Songkhla Province (Thailand)
พันธนียะ, สุชานุช (Thailand)
พันธ์เทศ, กาญจนาพร, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Kanchanaporn Phanthet Graduate College of Management, Sripatum University
พิมลเสถียร, สมนึก (Thailand)
พิริยะสุรวงศ์, พัลลภ (Thailand)
พิริยะสุรวงศ์, ศวิษฐ์, Svit Piriyasurawong นักศึกษาปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม (Thailand)
พิริยะสุรวงศ์, ศิริวรรณ (Thailand)
(Thailand)
พิลึก, สายหยุด (Thailand)
พิศสุวรรณ, วุฒิศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Asst. Prof. Dr. Wuttisak Pisuwan Faculty of Education, Fatoni University
พิธพรชัยกุล, วรรธนะ, ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 Wattana (Thailand)
พิทักษ์วงศ์, ฐะปะนีย์ (Thailand)
พิทักษ์ศานต์, ศศิภา (Thailand)
พิเศษ, แพรวพรรณ์ (Thailand)
พุทธิเนตร, สวงค์ (Thailand)
พุทธิเนตร, อังกูร (Thailand)
พุฒิรุ่งโรจน์, อารีรัตน์, นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Thailand)

76 - 100 of 864 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>