Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ฟ้ารุ่งสาง, บรรจง, ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Bunchong Pharungsang Department of Educational Administration,
ฟ้ารุ่งสาง, บรรจง (Thailand)

พ.ทองธรรมชาติ, ลาภลักษณ์ (Thailand)
พรหมพยัคฆ์, ศุภธิดา, สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม (Thailand)
พรหมมาก, สุธีญา (Thailand)
พรหมวิเศษ, กันยารัตน์ (Thailand)
พรหมวงศ์, ชัยยงค์, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Chaiyong Brahmawong Vice President of Bangkok University Thonburi
พรหมประเสริฐ, ปิยะนุช, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Piyanut Promprasert Graduate College of Management, Sripatum University (Thailand)
พรหมแก้ว, สุดารัตน์, โรงเรียนเดชะปัตตานยานุกูล ปัตตานี Sudarat Phromkaew Dechapattanayanukul School, Pattani
พฤกษากุลนันท์, วรัท (Thailand)
พฤกษ์ทวีศักดิ์, สุรี, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Suree
พฤษการ, จักกริช, อาจารย์ สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขล (Thailand)
พฤทธิวงศ์, พรศิลป์ (Thailand)
พลายแสง, ศุภลักษณ์, อาจารย์, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Suppalak Plysang Lec
พลินสุต, รัชดา (Thailand)
พวงจันทร์, สุมาวดี, นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)
พัทโร, อมรพรรณ (Thailand)
พัดเพ็ง, สุทธิลักษณ์ (Thailand)
พันธุ์ชนะ, สุภา, แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Supa Panchana Antenatal Clinic, Hat Yai Regional Hospital, Songkhla Province (Thailand)
พันธนียะ, สุชานุช (Thailand)
พันธ์เทศ, กาญจนาพร, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Kanchanaporn Phanthet Graduate College of Management, Sripatum University
พิมลเสถียร, สมนึก (Thailand)
พิริยะสุรวงศ์, พัลลภ (Thailand)
พิริยะสุรวงศ์, ศวิษฐ์, Svit Piriyasurawong นักศึกษาปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม (Thailand)
พิริยะสุรวงศ์, ศิริวรรณ (Thailand)

76 - 100 of 916 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>