Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

พวงจันทร์, สุมาวดี, นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)
พัทโร, อมรพรรณ (Thailand)
พัดเพ็ง, สุทธิลักษณ์ (Thailand)
พันธุ์ชนะ, สุภา, แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Supa Panchana Antenatal Clinic, Hat Yai Regional Hospital, Songkhla Province (Thailand)
พันธนียะ, สุชานุช (Thailand)
พิมลเสถียร, สมนึก (Thailand)
พิริยะสุรวงศ์, พัลลภ (Thailand)
พิริยะสุรวงศ์, ศวิษฐ์, Svit Piriyasurawong นักศึกษาปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม (Thailand)
พิริยะสุรวงศ์, ศิริวรรณ (Thailand)
(Thailand)
พิลึก, สายหยุด (Thailand)
พิศสุวรรณ, วุฒิศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Asst. Prof. Dr. Wuttisak Pisuwan Faculty of Education, Fatoni University
พิทักษ์วงศ์, ฐะปะนีย์ (Thailand)
พิทักษ์ศานต์, ศศิภา (Thailand)
พิเศษ, แพรวพรรณ์ (Thailand)
พุทธิเนตร, สวงค์ (Thailand)
พุทธิเนตร, อังกูร (Thailand)
พุฒิรุ่งโรจน์, อารีรัตน์, นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Thailand)
พู่สกุลสถาพร, ภาคภูมิ (Thailand)
พงษ์บริบูรณ์, ยาใจ (Thailand)
พงษ์พันธ์, พระวิจักร์, นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย (Thailand)
พนาวิวัฒน์, วีรชาติ (Thailand)
พ่วงรอด, กฤษดี, นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Kritsadee P

กระมุท, ปราโมทย์ (Thailand)
กระโหมวงศ์, มัณฑนา, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Thailand)

76 - 100 of 822 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>