Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ขนอม, สุธิภรณ์, แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sutiporn Khanom School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University (Thailand)
ขวัญกิจบวรกุล, ชุติมณฑน์, สาขาปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Thailand)
ขันนาค, ฑีรณัท, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี Theeranat Khannak Student Master of Arts Thesis in English, Phetchaburi Rajabhat University (Thailand)
ขันนุ้ย, สุนิษา (Thailand)
ขาวผ่องอำไพ, ศิรินภา, Rajamangala University of Technology Rattanakosin (Thailand)
ขำพล, รวีวรรณ (Thailand)
ขุนเศรษฐ์, จริยา (Thailand)
ขุนไพชิต, ธมลวรรณ (Thailand)

คงคากูล, เมตตา (Thailand)
คงทน, วันวิสาข์
คงทอง, กมล (Thailand)
คงทอง, ผู้ช่วยศาสตรา� (Thailand)
คงวิชัย, วรรณวิมล (Thailand)
คงสมบูรณ์, ลัดดาวัลย์, สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Dr.Laddawan Kongsomboon Department of Educational Administration, Faculty of Education, Bangkokthonburi University
คงอินทร์, วิไลพร, Burapha University (Thailand)
คงแสง, สมศักดิ์ (Thailand)
คนขยัน, สมบูรณ์ (Thailand)
คมขำ, ปกรณ์ (Thailand)
คันฑะชา, อานอบ (Thailand)
คัมภิรานนท์, ศิริลักษณ์, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Siriluk Khumphiranont Faculty of Public Administration, National Institute of Development Administration (Thailand)
คัมภิรานนท์, ศิริลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Asst.Prof.Siriluk Khumphiranont Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Science Yala Rajabhat University (Thailand)
คำชื่น, น้ำอ้อย (Thailand)
คำดำ, ธีระศักดิ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Teerasak Kumdum Department of Educational Administration, Faculty of Education, Khon Kaen University (Thailand)
คำพิพจน์, บุญถม (Thailand)
คำหนองไผ่, คีระคิน, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Keerakin Kamnongphai Educational Administrator, Faculty of Education, Khon Kaen University (Thailand)

76 - 100 of 1003 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>