Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

เทพสิงห์, ปัญญา, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Punya Tepsing Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University (Thailand)
เทพสิงห์, ปัญญา,
เทพสิงห์, ปัญญา, Prince of Songkla University (Thailand)
เทพจักร, วิลาวัลย์, สาขาวิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Wilawan Thepchak Department of Biology, Faculty of Education, Naresuan University (Thailand)
เทพนวล, ธวัฒน์ชัย (Thailand)
เขมะธีรรัตน์, ธีรเดช (Thailand)
เขียววิชัย, คณิต, รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Thailand)
(Thailand)
เดมะ, จิรพันธ์ (Thailand)
เงินดี, ชำนาญ, บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม ประเทศไทย Chamnan Ngerndee (Thailand)
เตชะพรพงษ์, อรวรรณ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Thailand)
เตชะดำรงสิน, วุฒิพงศ์ (Thailand)
เติมวิทย์ขจร, ไกรทพนธ์, งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Graitapon Termwitkajorn Information Technology for Administration, Yala Rajabhat Uni
เตียวกระกูล, วรนุช (Thailand)
เต็มรัตน์, วรัญญา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Varunya Temrat Department of social sciences Faculty of Humanities and Social Sciences Prince of Songkla University, Pattani Campus (Thailand)
เต็มลักษมี, บุศรา, การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (Thailand)
เต็มวงษ์, ศิริวรรณ, นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั (Thailand)
เต็มโศภินกุล, กนกวรรณ, (Thailand)
เซ่งลอยเลื่อน, กิตติพงศ์ (Thailand)
เปรมานนท์, วีรชาติ,
เปลี่ยนบางยาง, ศิริวัฒน์,
เนรมิตธนไพศาล, เกศสุดา, (Thailand)
เนาวนิช, เอกชัย (Thailand)
เนียมเทศ, วุฒิชัย, ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Wuttichai Niemted
เนตรพลับ, เจษฎา, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอมือง จังหวัดปัตตานี 94000

801 - 825 of 864 Items    << < 28 29 30 31 32 33 34 35 > >>