Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

กระโหมวงศ์, มัณฑนา, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Thailand)
กรุงแก้ว, วิกรม, นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Wikrom Krungkweo Student, Department of Dance, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University (Thailand)
กลันทปุระ, อรนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลิ่นสีงาม, เบญจพร, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Benjaporn Klinsringam Graduate College of Management, Sripatum University (Thailand)
กลีบบัว, สุธาทิพย์, สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล Suthatip Kleebbua Human development, National Institute for child and family Development, Mahidol University (Thailand)
กล่ำเทศ, จินตนา, Jintana Klamtet ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Faculty of Science, Naresuan University, Tumbol Thapo, Amphor Muang, Phitsanulok Province 65000
กล่ำเพ็ชร, อัญชลี (Thailand)
กัณพิพัฒน์, รัฐกานต์ (Thailand)
กัลปาลี, วศโอม (Thailand)
กัลยา, ศตพล, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Satapol Kunlaya Department of Educational Technology and Communications, Faculty of Education, Naresuan University
กาญจนทัต, ผู้ช่วยศาสตรา� (Thailand)
กาโร, ดนัยศักดิ์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Danaisak Karo Computer Education, Faculty of Education, Phuket Rajabhat University
กิจระการ, เผชิญ (Thailand)
กิจสุขจิต, ปวริศร์, Mahidol University (Thailand)
กิจเกื้อกูล, สิรินภา, Sirinapa Kijkuakul ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Faculty of Education, Naresuan University, Tumbol Thapo, Amphor Muang, Phitsanulok Province 65000
กิตติถาวร, อณัณญา, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน Ananya Kittithaworn Master of Arts (Political Science), Master of Liberal Art in Political Science ( (Thailand)
กิมาคม, จุฑารัตน์, บรรณารักษ์ ระดับ 6 หอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ (Thailand)
กีรติจำเริญ, วาสนา, สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Wasana Keeatichamroen Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Nakhonratchasima Rajabhat University
กีรติจำเริญ, วาสนา, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Wasana Keeratichamroen Major of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, NakhonratchasimaRajabhat University (Thailand)
กุลฑล, นิพล (Thailand)
กุลาชัย, ไวพจน์, Faculty of Political Science and Law Burapha University (Thailand)
กูโน, วิยะดา, Mahidol University (Thailand)
กูใหญ่, กุสุมา, คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Kusuma Kooyai Department of Communication Arts, Faculty of Communication Sciences, Prince of Songkla University, Pattani Campus
ก้องกุล, กรวิกา (Thailand)
ก้อนแพง, ศุภิศา, นักศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Supisa Kronpang Student, Master of Art (Criminology and Criminal Justice), Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University

51 - 75 of 1003 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>