Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

บุญสถิรกุล, จิตตินันท์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Jittinun Boonsathirakul Educational
บุญธรรม, สมชาติ, สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Somchakt Boonthum Department of Exerci (Thailand)
บุญธิมา, ราชันย์, อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บุญธง, ลลิดา, (Thailand)
บุญดิเรก, ยุพเรศ (Thailand)
บุญตามช่วย, สอปิยะ (Thailand)
บุญตามช่วย, สอปิยะ,
บุญปราการ, เก็ตวา,
บุญปราการ, เก็ตถวา,
บุญปราการ, เก็ตถวา, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Kettawa Boonprakarn Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University

ชุมแก้ว, ศุภมาส, กรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และอาจารย์ประจำสาขาวิชาชีพครู คณะศึกษ (Thailand)

บุหร่า, ก้านทอง, (Thailand)
บุณยะวัฒน์, สามัคคี, รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุตรวงค์, ประไพรศรี, (Thailand)
บุตรไธสงค์, สุริยะ, Faculty of Business Administration, Huachiew Chalermprakiet University (Thailand)
บุตรไธสงค์, สุริยะ, (Thailand)

ชุนหะศรี, จุฑารัตน์ (Thailand)

บุนนาค, ธนัฎฐ์ตฤณ, อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ว (Thailand)

ชูกำเหนิด, ประภาพร, สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prapaporn Chukumnerd Division of Nursing Administrati (Thailand)
ชูกำเหนิด, ประภาพร, Prapaporn Chukumnerd อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Faculty of Nursing, Prince of Songkla University (Thailand)
ชูกำเหนิด, ประภาพร, ภาควิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prapaporn Chukumnerd Department of Nursing Administratio (Thailand)
ชูกำเนิด, วรลักษณ์ (Thailand)
ชูกำเนิด, วรลักษณ์, ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Woralak Chookamnerd Department of Educational Administration,

บูรณวรศิลป์, ธีรพงศ์ (Thailand)
บูละ, อับดุลวาฮับ (Thailand)

51 - 75 of 998 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>