Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ชุมแก้ว, ศุภมาส, กรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และอาจารย์ประจำสาขาวิชาชีพครู คณะศึกษ (Thailand)

บุหร่า, ก้านทอง, (Thailand)
บุณยะวัฒน์, สามัคคี, รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุตรวงค์, ประไพรศรี, (Thailand)
บุตรไธสงค์, สุริยะ, (Thailand)
บุตรไธสงค์, สุริยะ, Faculty of Business Administration, Huachiew Chalermprakiet University (Thailand)

ชุนหะศรี, จุฑารัตน์ (Thailand)

บุนนาค, ธนัฎฐ์ตฤณ, อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ว (Thailand)

ชูกำเหนิด, ประภาพร, ภาควิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prapaporn Chukumnerd Department of Nursing Administratio (Thailand)
ชูกำเหนิด, ประภาพร, Prapaporn Chukumnerd อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Faculty of Nursing, Prince of Songkla University (Thailand)
ชูกำเหนิด, ประภาพร, สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prapaporn Chukumnerd Division of Nursing Administrati (Thailand)
ชูกำเนิด, วรลักษณ์ (Thailand)

บูรณวรศิลป์, ธีรพงศ์ (Thailand)
บูละ, อับดุลวาฮับ (Thailand)

ชูลีวรรณ, อุดม
ชูสอน, ประยุทธ, อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Prayuth Chusorn Department of Educational
ชูสุวรรณ, เรชา, ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Lecturer, Departm
ชูสุวรรณ, เรชา, ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Recha Choosuwan
ชูสุวรรณ, เรชา, อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชูนวล, โสเพ็ญ, รองศาสตรจารย์ ดร. ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขล
ชูแสวง, นวลศิริ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Pol.Capt.Nualsiri Chusawaeng Department of social sciences Faculty of Humanities and Social Sciences Prince of Songkla University, P
ชูเอน, สุชาวลี (Thailand)
ชนะการณ์, ปวิชญา, คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Pawichya Chanakarn Department of Communication Arts, Faculty of Communication
ช่วยชูวงศ์, ศุลีพร (Thailand)
ช้างขวัญยืน, อพัชชา, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Apatcha Changkwanyeun Department of Educational Techn (Thailand)

51 - 75 of 916 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>