Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ชูกำเหนิด, ประภาพร, Prapaporn Chukumnerd อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Faculty of Nursing, Prince of Songkla University (Thailand)
ชูกำเนิด, วรลักษณ์ (Thailand)

บูรณวรศิลป์, ธีรพงศ์ (Thailand)
บูละ, อับดุลวาฮับ (Thailand)

ชูลีวรรณ, อุดม
ชูสอน, ประยุทธ, อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Prayuth Chusorn Department of Educational
ชูสุวรรณ, เรชา, ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Lecturer, Departm
ชูสุวรรณ, เรชา, ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Recha Choosuwan
ชูสุวรรณ, เรชา, อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชูนวล, โสเพ็ญ, รองศาสตรจารย์ ดร. ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขล
ชูแสวง, นวลศิริ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Pol.Capt.Nualsiri Chusawaeng Department of social sciences Faculty of Humanities and Social Sciences Prince of Songkla University, P
ชูเอน, สุชาวลี (Thailand)
ชนะการณ์, ปวิชญา, คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Pawichya Chanakarn Department of Communication Arts, Faculty of Communication
ช่วยชูวงศ์, ศุลีพร (Thailand)

ฟ้ารุ่งสาง, บรรจง (Thailand)

พ.ทองธรรมชาติ, ลาภลักษณ์ (Thailand)
พรหมพยัคฆ์, ศุภธิดา, สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม (Thailand)
พรหมมาก, สุธีญา (Thailand)
พรหมวิเศษ, กันยารัตน์ (Thailand)
พรหมวงศ์, ชัยยงค์, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Chaiyong Brahmawong Vice President of Bangkok University Thonburi
พฤกษากุลนันท์, วรัท (Thailand)
พฤกษ์ทวีศักดิ์, สุรี, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Suree
พฤษการ, จักกริช, อาจารย์ สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขล (Thailand)
พฤทธิวงศ์, พรศิลป์ (Thailand)
พลินสุต, รัชดา (Thailand)

51 - 75 of 822 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>