Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ชัยเจริญ, สุมาลี, รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Sumalee Chaijaroen Associate Profe (Thailand)
ชัยเจริญ, สุมาลี, รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Sumalee Chaijaroen Departm
ชัยเจริญ, สุมาลี (Thailand)
ชัยเจริญ, สุมาลี, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Sumalee Chaijaroen Department of Educational Technology, Faculty of Education
ชัยเจริญ, สุมาลี, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Sumalee Chaijaroen Department of Educational Technology, Faculty of Education (Thailand)

บัวศรี, วิรชฏา,
บัวทิพย์, ศุภกาญจน์, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Supakarn Buatip
บัวทิพย์, สมศักดิ์, แผนกวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)
บัวแก้ว, จุรีรัตน์, รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Jureerat Buakaew Associate Professor, De (Thailand)
บัวแก้ว, จุรีรัตน์, ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)
บัวเหนี่ยว, อรุณีวรรณ (Thailand)

ชัดแช้ม, เสรี,

บากา, มูหามัดรูยานี, สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 Dr. Mohamadruyani Baka Reginal Education Office No.12
บาลทิพย์, ขวัญตา (Thailand)
บาเกาะ, นัชชิมา, ภาควิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Nachima Bakoh Department of Educational M

ชำนาญกิจ, บัณฑิตา (Thailand)

บิลล่าเต๊ะ, วิสุทธิ์, สำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ Wisoot Binlateh Southern Sheikhul Islamic Office

ชิดเดือน, ยุพดี
ชื่นสุวิมล, บุญยง (Thailand)

บุบผามาศ, ชนัดดา (Thailand)
บุญชู, ฉันทนา, นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลนครปฐม (Thailand)
บุญกำเนิด, สุนีย์ (Thailand)
บุญมาโตน, รุ่งทิวา, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Rungtiwa Boonmaton Department of Education, Faculty of Education, Naresuan University (Thailand)
บุญมี, จุติมา, วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง Jutima Bo (Thailand)
บุญสิริชูโต, กุลธิดา (Thailand)

26 - 50 of 998 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>