Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

บัวแก้ว, จุรีรัตน์, ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)
บัวแก้ว, จุรีรัตน์, รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Jureerat Buakaew Associate Professor, De (Thailand)
บัวเหนี่ยว, อรุณีวรรณ (Thailand)

ชัดแช้ม, เสรี,

บากา, มูหามัดรูยานี, สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 Dr. Mohamadruyani Baka Reginal Education Office No.12
บาลทิพย์, ขวัญตา (Thailand)

ชำนาญกิจ, บัณฑิตา (Thailand)

บิลล่าเต๊ะ, วิสุทธิ์, สำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ Wisoot Binlateh Southern Sheikhul Islamic Office

ชิดเดือน, ยุพดี
ชื่นสุวิมล, บุญยง (Thailand)

บุบผามาศ, ชนัดดา (Thailand)
บุญชู, ฉันทนา, นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลนครปฐม (Thailand)
บุญกำเนิด, สุนีย์ (Thailand)
บุญมาโตน, รุ่งทิวา, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Rungtiwa Boonmaton Department of Education, Faculty of Education, Naresuan University (Thailand)
บุญมี, จุติมา, วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง Jutima Bo (Thailand)
บุญสิริชูโต, กุลธิดา (Thailand)
บุญสถิรกุล, จิตตินันท์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Jittinun Boonsathirakul Educational
บุญธรรม, สมชาติ, สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Somchakt Boonthum Department of Exerci (Thailand)
บุญธิมา, ราชันย์, อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บุญธง, ลลิดา, (Thailand)
บุญดิเรก, ยุพเรศ (Thailand)
บุญตามช่วย, สอปิยะ,
บุญตามช่วย, สอปิยะ (Thailand)
บุญปราการ, เก็ตวา,
บุญปราการ, เก็ตถวา, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Kettawa Boonprakarn Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University

26 - 50 of 916 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>