Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ชัยเจริญ, สุมาลี, รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชัยเจริญ, สุมาลี, รองศาสตรจารย์ ดร., สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

บัวศรี, วิรชฏา,
บัวทิพย์, ศุภกาญจน์, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Supakarn Buatip
บัวทิพย์, สมศักดิ์, แผนกวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)
บัวแก้ว, จุรีรัตน์, รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Jureerat Buakaew Associate Professor, De (Thailand)
บัวแก้ว, จุรีรัตน์, ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)
บัวเหนี่ยว, อรุณีวรรณ (Thailand)

ชัดแช้ม, เสรี,

บากา, มูหามัดรูยานี, สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 Dr. Mohamadruyani Baka Reginal Education Office No.12
บาลทิพย์, ขวัญตา (Thailand)

ชำนาญกิจ, บัณฑิตา (Thailand)

บิลล่าเต๊ะ, วิสุทธิ์, สำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ Wisoot Binlateh Southern Sheikhul Islamic Office

ชิดเดือน, ยุพดี
ชื่นสุวิมล, บุญยง (Thailand)

บุบผามาศ, ชนัดดา (Thailand)
บุญชู, ฉันทนา, นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลนครปฐม (Thailand)
บุญกำเนิด, สุนีย์ (Thailand)
บุญมาโตน, รุ่งทิวา, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Rungtiwa Boonmaton Department of Education, Faculty of Education, Naresuan University (Thailand)
บุญมี, จุติมา, วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง Jutima Bo (Thailand)
บุญสิริชูโต, กุลธิดา (Thailand)
บุญสถิรกุล, จิตตินันท์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Jittinun Boonsathirakul Educational
บุญธรรม, สมชาติ, สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Somchakt Boonthum Department of Exerci (Thailand)
บุญธิมา, ราชันย์, อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บุญธง, ลลิดา, (Thailand)

26 - 50 of 954 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>