Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

บิลล่าเต๊ะ, วิสุทธิ์, สำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ Wisoot Binlateh Southern Sheikhul Islamic Office

ชิดเดือน, ยุพดี
ชื่นสุวิมล, บุญยง (Thailand)

บุบผามาศ, ชนัดดา (Thailand)
บุญชู, ฉันทนา, นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลนครปฐม (Thailand)
บุญกำเนิด, สุนีย์ (Thailand)
บุญมาโตน, รุ่งทิวา, ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Rungtiwa Boonmaton Department of Education, Faculty of Education, Naresuan University (Thailand)
บุญมี, จุติมา, วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง Jutima Bo (Thailand)
บุญสิริชูโต, กุลธิดา (Thailand)
บุญสถิรกุล, จิตตินันท์, ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Jittinun Boonsathirakul Educational
บุญธรรม, สมชาติ, สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Somchakt Boonthum Department of Exerci (Thailand)
บุญธิมา, ราชันย์, อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บุญธง, ลลิดา, (Thailand)
บุญดิเรก, ยุพเรศ (Thailand)
บุญตามช่วย, สอปิยะ (Thailand)
บุญปราการ, เก็ตวา,
บุญปราการ, เก็ตถวา, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Kettawa Boonprakarn Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University

ชุมแก้ว, ศุภมาส, กรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และอาจารย์ประจำสาขาวิชาชีพครู คณะศึกษ (Thailand)

บุหร่า, ก้านทอง, (Thailand)
บุณยะวัฒน์, สามัคคี, รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุตรวงค์, ประไพรศรี, (Thailand)
บุตรไธสงค์, สุริยะ, Faculty of Business Administration, Huachiew Chalermprakiet University (Thailand)

ชุนหะศรี, จุฑารัตน์ (Thailand)

บุนนาค, ธนัฎฐ์ตฤณ, อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ว (Thailand)

ชูกำเหนิด, ประภาพร, ภาควิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prapaporn Chukumnerd Department of Nursing Administratio (Thailand)

26 - 50 of 822 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>