Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

รัตนมุณี, ศุภวรรณ (Thailand)
รัตนวรรณ์, สุกฎ (Thailand)
รัตนคช, สมชาย (Thailand)
รัตนคช, สมชาย, ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)
รัตนน้อย, สมศักดิ์ (Thailand)
รินไธสง, อิศรัฏฐ์, ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Idsaratt Rinthaisong Department of Public Administration
รื่นรมย์, อรวดี, นิสิตปริญญา เอกสาขาการจัดการสาธารณะ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา Orrawadee Ruenrom Public Management, (Thailand)
รุจพงษ์จันทร์, ธีรวีร์, บัณฑิตวิทยาลัยด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Thailand)
รุ่งวิชานิวัฒน์, สิริพันธ์ (Thailand)
รุ่งวิชานิวัฒน์, อัญญ์ณิชตา,
รุ่งวิชานิวัฒน์, อัญญ์นิชตา,
รุ่งเรือง, สาโรช, โรงเรียนวัดอัมพวา กรุงเทพฯ (Thailand)
รุ่งเรืองศิลป์, เบญจา (Thailand)
รุ่งเรืองศิลป์, เบ็ญจา (Thailand)

ฤทธิพฤกษ์, กานต์พิชชา (Thailand)
ฤทธิ์รักษา, วีณา, สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Vena Ritruksa Khunying Long Atha (Thailand)
ฤทธิ์สมบูรณ์, จันทนา, วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Jantana Ridsomboon Graduate School of Commerce (GSC), Burapha University, Thailand (Thailand)

ลบล้ำเลิศ, ศศิธร, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ) ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Thailand)
ลัดดากลม, ปณัฐพรรณ, นิสิตภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Panatpan Laddaklom Department
ลายเสมา, สิทธิชัย (Thailand)
ลาปีอี, อัศว์ศิริ (Thailand)
ลาเม็ง, โซฟีนา, งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Sofeena Lameng Information Technology for Administration, Yala Rajabhat University
ลาเต๊ะ, อาฟีฟี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาน (Thailand)
ลำธารทรัพย์, สิทธิชัย (Thailand)
(Thailand)

226 - 250 of 998 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>