Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

รุ่งเรือง, สาโรช, โรงเรียนวัดอัมพวา กรุงเทพฯ (Thailand)
รุ่งเรืองศิลป์, เบญจา (Thailand)
รุ่งเรืองศิลป์, เบ็ญจา (Thailand)

ฤทธิพฤกษ์, กานต์พิชชา (Thailand)
ฤทธิ์รักษา, วีณา, สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Vena Ritruksa Khunying Long Atha (Thailand)
ฤทธิ์สมบูรณ์, จันทนา, วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Jantana Ridsomboon Graduate School of Commerce (GSC), Burapha University, Thailand (Thailand)

ลบล้ำเลิศ, ศศิธร, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ) ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Thailand)
ลายเสมา, สิทธิชัย (Thailand)
ลาปีอี, อัศว์ศิริ (Thailand)
ลาเม็ง, โซฟีนา, งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Sofeena Lameng Information Technology for Administration, Yala Rajabhat University
ลาเต๊ะ, อาฟีฟี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาน (Thailand)
ลำธารทรัพย์, สิทธิชัย (Thailand)
(Thailand)
ลินพิศาล, กรรณิกา (Thailand)
ลิ่มสุวรรณ์, ประพิมพรรณ, โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลือเกียรติบัณฑิต, สงวน,
ล่านุ้ย, อาหวัง, ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตา (Thailand)

วรกัลยากุล, มุทิตา (Thailand)
วรกุล, พวงเล็ก,
วรรณพิรุณ, ดร.ปณิตา (Thailand)
วรรณพิรุณ, ปณิตา
วรรณพิรุณ, ปณิตา (Thailand)
วราสิทธิชัย, วิบูลย์ (Thailand)
วัฑฒนายน, สุนีย์ (Thailand)
วัฒยากร, เพ็ญศรี, Pensri Wattayakorn พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสตูล (Thailand)

226 - 250 of 954 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>