Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ฐาปนธรรมชัย, วราวรรณ (Thailand)

ณ พัทลุง, กิตติศักดิ์ (Thailand)
ณ ระนอง, อัญชนา, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Anchana Na-Ranong Faculty of Public Administration, National Institute of Development Administration (Thailand)
ณ สกลนคร, ธงพล พรหมสาขา, สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร Thongphon Promsaka Na Sakolnakorn Program of Community Management, Faculty of Management Science, Silpakorn University
ณ สงขลา, รองศาสตราจารย� (Thailand)
ณ ไพรี, อรรจน์พร

ดวงจิโน, มนตรี (Thailand)
ดวงดี, อมรศิริ (Thailand)
ดวงสุวรรณ, อมรรัตน (Thailand)
ดวงสุวรรณ, อมรรัตน์ (Thailand)
ดวงสุวรรณ, อาทิตติยา (Thailand)
ดวงแก้ว, รัตนา, ผศ.ดร. แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Ratana Daungkaew Assistant Professor, School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University
ดำน้อย, สุธิพร (Thailand)
ดำปิน, นฤชิต, อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำรงเกียรติชัย, วิทยา, กองพัสดุเชื่อเพลิง กรมช่่างอากาศ (Thailand)
ดิษกุล, บุณยนุช, แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Bunyanut Ditsakul Information Science, Schools of Liberal Arts, Sukhothai Thammathirat Open University (Thailand)
ดิษยวรรธนะ, ศราวุธ (Thailand)
ดิสถาพร, ชไมพร, ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Thailand)
ดี วอลเลซ, แพททิเซีย (Thailand)
ดุลยรักษ์, บัณฑิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Bundit Dulyarak Assistant Professor, Demonstration School, Prince of Songkla University, Pattani Campus

ตรีสุวรรณ, นิตตยา (Thailand)
ตันติกรพรรณ, พกานต์, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ Phakan Tantikornphan Faculty of Management Sciences Prince of Songkla University, Hatyai Campus (Thailand)
ตันติรัตนวงศ์, จิรณี (Thailand)
ตันติหาชัย, กิตติมา, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง Kittima Tantihachai English for International Communication, Foreign Language Department, Collage of Hospitalit (Thailand)
ตันวัฒนเสรี, พระชุมพล (Thailand)

226 - 250 of 1003 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>