Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

วัฒนสิน, สน (Thailand)
วัฒนสิน, ฑมลา (Thailand)
วัฒนาณรงค์, อัจฉรา, รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
วังศานุวัตร, ชูศรี (Thailand)
วันสุไลมาน, อดุลย์ (Thailand)
วันตา, ณัฐพล, 160 หมู่8 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 (Thailand)
วารีรัตน์, จักรพงศ์, ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 Chakraph (Thailand)
วาสนา, ฉวีวรรณ (Thailand)
วาณิชย์ศุภวงศ์, ผ่องศรี, รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วาณิชย์ศุภวงศ์, ผ่องศรี, รองศาตราจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วาโดร์, อัลยานี, นักศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขล
วิภาวิน, น้ำทิพย์, แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Namtip Wipawin Information Science, Schools
วิริยะ, กัลยา, สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Kallaya
วิริยะพงศ์, รัชฎา, ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Ratchada Wiriyapong Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Naresuan University
วิรุณราช, บรรพต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา Banpot Wiroonratch Ph.D., Assistant Professor, Graduate School of Commerce and Busines
วิทยธาดา, ทนงค์ (Thailand)
วิไลรัตน์, สายพิณ (Thailand)
วูวงศ์, วิลาศ, Vilas Wuwongse ศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหิดล Professor, Ph.D., Mahidol University
วีระนาวิน, ลุยง
วงศ์กิดาการ, หรรษา (Thailand)
วงศ์สุนพรัตน์, สุมาส, คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Thailand)
วงศ์คำ, สายทอง (Thailand)
ว่องเจริญ, ถมยา (Thailand)

ศรอินทร์, กานดา (Thailand)
ศรุติพรหม, วิภัทร (Thailand)

226 - 250 of 864 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>