Author Details

ชัยเจริญ, สุมาลี, ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • Vol 27, No 1 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University - บทความวิจัย
    กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
    Abstract  PDF