Author Details

ชัยกิจอุราใจ, ประพันธ์, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม Praphan Chaikidurajai Graduate College of Management, Sripatum University

  • Vol 30, No 1 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University - บทความวิจัย
    วัฒนธรรมองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง
    Abstract  PDF